zpět na úvodní stránku

Aktivní účast na ORL akademii

Vážené kolegyně a kolegové,

také letošní ročník ORL akademie Vám nabízí možnost aktivní účasti. Bude probíhat formou posterů. Všechny zaslané postery budou prezentovány v tištěné formě během ORL akademie a zároveň jako pdf soubory na webových stránkách od 2. 9. 2019. Ze zaslaných posterů bude odbornou komisí vybráno 6 prací, které budou jejich autoři prezentovat formou krátké přednášky v rámci programu 6. ORL akademie. Tisk posterů bude zajištěn.

Termín pro zaslání posterů je do 31. 7. 2019.

Vybraní k aktivní účasti budou vyrozuměni do 31. 8. 2019.

Pokyny pro přípravu posterů

 • aktivní účast je určena výhradně pro autory v přípravě na specializační zkoušku (musí být hlavním a prezentujícím autorem)
 • všechny postery musí být vypracovány v českém nebo slovenském jazyce
 • autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku
 • je nutno držet se struktury vzorového posteru, který je ke stažení zde
 • svůj poster můžete zaslat na adresu orlakademie@guarant.eu do 31. 7. 2019
 • po odeslání posteru bude zasláno potvrzení na e-mailovou adresu odesílatele
 • v případě nutnosti můžete být vyzváni organizátory kongresu k úpravě případných formálních nedostatků Vašeho posteru
 • všechny zaslané postery budou vyvěšeny jako pdf soubory na webových stránkách od 2. 9. 2019 a v tištěné formě prezentovány v průběhu ORL akademie (tisk bude zajištěn organizátory)

Přijetí posteru k ústní prezentaci

 • odbornou komisí bude vybráno 6 nejlepších posterů, jejichž autoři budou vyzváni k přípravě ústní prezentace
 • výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP ocení 6 nejlepších posterů finanční odměnou 2 000 Kč za poster a ústní prezentaci; více informací o pravidlech finanční podpory  zde 
 • autoři budou o přijetí/nepřijetí k ústní prezentaci vyrozuměni e-mailem nejpozději do 31. 8. 2019

Pokyny pro přípravu ústní prezentace

 • prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen organizátory
 • žádáme o dodržení délky prezentace 5 minut a 2 minuty diskuze (čas bude limitován)
 • podrobné instrukce k přípravě prezentace budou vybraným autorům zaslány e-mailem společně s vyrozuměním o přijetí přednášky

 

Prezident kongresu

MUDr. Jana Šatanková

2017

Aktivní účast

Abstrakta aktivních účastníků jsou k dispozici zde.

 

2017

Aktivní účast

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Aktivní účast je určena výhradně pro autory v přípravě na specializační zkoušku (rezidenty) – musí být hlavním a prezentujícím autorem.

K aktivní účasti se přihlásíte automaticky odesláním svého abstraktu na emailovou adresu orlakademie-abstrakta@guarant.cz v termínu do 8. 9. 2017.

Současně prosím proveďte Vaši registraci k účasti na ORL akademii tímto on-line registračním formulářem.

Anonymizovaná abstrakta budou zhodnocena komisí a nejlepších 6 vybráno ke krátké ústní prezentaci na ORL akademii, ostatní budou zveřejněna na webových stránkách ORL akademie (bez prezentace). Všechna abstrakta budou zároveň otištěna v ča­so­pi­se Otorinolaryngologie a foniatrie.

Vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky

Autoři budou informováni emailem o přijetí/nepřijetí přednášky programovým výborem akademie, nejpozději do 15. 9. 2017. Autoři nejlepších abstrakt budou vyzváni vědeckým výborem k prezentaci formou přednášky s diskuzí (6. 10. 2017). Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se akademie a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem akademie. Nejlepší přednášky budou oceněny.

Pokyny pro přípravu abstraktu

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu „bude diskutováno“ nebo „budeme demonstrovat“ a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky.

Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

Zasílaná abstrakta musí splňovat následující normy

(jinak nebudou přijata a otištěna v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie):

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (např. příjmením autora, klíčovým slovem z názvu a označením textu (bez diakritiky) Použijte řádkování 2, písmo Times New Roman, styl Normální, velikost písma 12, v českém či slovenském jazyce.

Titulek

Titulek musí obsahovat: 1. stručný a výstižný název abstraktu; 2. zkratku křestního jména a příjmení autora či autorů; 3. název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (na první místo uvádějte lékařskou fakultu, poté FN).

Vlastní text

Vlastní text abstrakta nesmí být delší než 250 slov. Musí seznamovat s cílem práce, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry. Strukturovaný abstrakt musí obsahovat následující součásti: Cíl, Metodiku, Výsledky, Závěr. Pro lepší představu uvádíme vzorový abstrakt.

Vzor

Výhody proplachování nosu za použití konvičky

Fík Z.1, Slanečka M. 2

1Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
2ORL oddělení Krajské nemocnice Veselá Lhota

Nosní neprůchodnost je palčivý celospolečenský problém. Cílem předkládané práce bylo zhodnotit vliv proplachování nosu konvičkou na zlepšení kvality života pacientů s chronicky zhoršenou nosní průchodností.

Do studie bylo zařazeno 200 pacientů s nosní neprůchodností, kteří byli na základě randomizace rozděleni do léčené a kontrolní skupiny. Kontrolní skupina nepodstoupila žádnou intervenci, pacienti v léčené skupině pravidelně 6x denně vyplachovali po dobu 10 minut obě nosní dírky. Hodnocení proběhlo na základě dotazníku „Kvalita života u poruch nosní průchodnosti.“

Skupina léčených pacientů vykázala statisticky signifikantně lepší výsledky ve srovnání s kontrolní skupinou v případě celkového skóre dotazníku (8 bodů vs. 4 body; p = 0,026).

Pravidelné proplachování konvičkou může zlepšit kvalitu života pacientů se zhoršenou nosní průchodností.

 

 

© 2018–2019 GUARANT International spol. s r. o.